Naše delo

Cilji projekta

Namen projekta SkillHUBS:

Glavni namen projekta je razvoj novega modela usposabljanja in svetovanja za izboljšanje temeljnih kompetenc obsojencev ter priporočil za razširjanje modela v izobraževanju zaprtih oseb. Osredotočili se bomo na pisno, numerično in digitalno kompetenco, pa tudi na kompetence, katere je Svetovni gospodarski forum na konferenci v januarju 2014 določil kot ključne tri za opravljanje poklicev prihodnosti – kritično mišljenje, kreativnost in reševanje problemov.

Model “skillHUBS” bo temeljil na ogrodju svetovalnih središč in bo namenjen vrednotenju in razvijanju ključnih spretnosti z namenom izboljšati vključenost obsojencev v izobraževalni sistem, trg dela in družbo po prestani kazni.

 

Aktivnosti:

  • izvedba raziskave med obsojenci ter izobraževalnim osebjem v zaporih, s katero bomo ugotavljali potrebe po vrednotenju in razvijanju izbranih kompetenc,
  • razvoj modela modela usposabljanja in svetovanja (metodologija za vrednotenje kompetenc, razvijanje kompetenc ter pripravo mapo učnih dosežkov),
  • pilotna izvedba modela v treh zaporih v Sloveniji, na Malti in v Romuniji,
  • priprava priporočil za razširjanje modela v izobraževalni sistem zaprtih oseb v Evropi in širše.

Rezultati:

Konzorcij bo:

  • razvil inovativno metodologijo za vrednotenje temeljnih zmožnosti ter priznavanje in potrjevanje le-teh, prilagojeno potrebam obsojencev, metodologijo za pripravo individualiziranih problemskih učnih scenarijev, ter metodologijo za pripravo individualiziranega dokumenta učnih dosežkov, ki bodo vključevali izobraževalne cilje, učne vsebine, zapis doseženih spretnosti in mentorjeve poglede na napredek;
  • preizkusil model v treh izbranih državah – Slovenija, Malta in Romunija – in ocenil vpliv modela. Na podlagi pilotnih izvedb in pridobljenih rezultatov evalvacije pilotne izvedbe, bomo razvili končni model SkillHUBS;
  • izdelal priporočila za uvedbo modela v nacionalne sisteme izobraževanja zapornikov v drugih državah EU.

SloveniaEnglishRomania